Průběh jednoho dne v naší MŠ „Slunéčko“, která pracuje podle programu Začít spolu:

Je poměrně obtížné uvést obecně platný popis ve ve třídách Začít spolu. Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých činností se vždy řídí potřebami dětí a odvíjí se od tématu, na němž ve třídě pracují.

Den v naší školce probíhá přibližně takto:

 • Hned při vstupu do školky čeká děti a jejich rodiče RANNÍ ÚKOL (krátká, rychlá aktivita – např. hádanka, otázka k tématu, hledání stejné dvojice, atp.). Ten je změřen na téma, kterým se ve třídě právě zabývají. Na ranní úkol mohou děti navázat tím, že si vyberou činnost nebo hru v některém centru aktivit.
 • Ráno je časem pro VOLNÉ HRY DĚTÍ, kdy si činnosti samy vybírají. Po hře jsou všechny děti vedeny ke společnému úklidu hraček.
 • Po ranních hrách následuje POHYBOVÁ CHVILKA. Dětem je nabídnuto „Pojďte si zacvičit/zahrát hru…“. Snažíme se vhodnou motivací zapojit do cvičení všechny děti. Pohybová chvilka obsahuje: jógové cviky, přirozené, průpravné, zdravotní, protahovací, akrobatické a relaxační cviky, různé pohybové hry, tanečky k písničkám, apod..
 • Po krátké pohybové chvilce čeká děti SVAČINA. Děti jsou vedeny k samostatnosti, samy si připravují prostírání, berou si pití a talířek se svačinou. Následně si po sobě své místo uklidí.
 • Po svačině se děti scházejí v RANNÍM KRUHU. Povídají si, prvním je předložena malá činnost (obrázky, puzzle,…), čeká se téměř na všechny děti. Do RK zařazujeme denně: pozdravení, den, měsíc, roční období, počasí (různé varianty, obměny). Seznamujeme děti s tím, o čem si budeme povídat, případně navazujeme na další činnosti opakování předešlého – uvedení do tématu nebo pokračování v tématu. Součástí RK je: Motivace k tématu (např. vyprávění příběhu/ pohádky, …), Rozvíjení jazykových dovedností, Rozvíjení předmatematických představ a dalších oblastí…, Krátká pohybová chvilka.
 • Po úvodní části řízené činnosti (viz.RANNÍ KRUH) následují CENTRA AKTIVIT. Nabízíme–představíme dětem činnosti v jednotlivých centrech (co – jak – kde – čím). Děti jsou vedeny k samostatnému výběru nabídnutých činností – umístí svou značku na dané místo (magnetická tabule s cedulkami jednotlivých CA). Centra aktivit: Ateliér, Knihy a písmena, Domácnost, Pokusy a objevy, Písek a voda, Dílna, Velké kostky, Manipulační hry, Dramatika, Hudba, Pohyb.
 • Po skončení činností a úklidu po nich se opět sejdeme v kroužku s hotovými pracemi/výtvory (pokud to jde). Následuje HODNOTÍCÍ KROUŽEK. Hodnocení probíhá například formou smajlíků – děti dají svou značku na jimi zvolený obličej podle svého pocitu z práce v centru, mohou se pak vyjádřit i slovně. Děti povídají, jak se jim v centru pracovalo, jaký volily postup, popř. jestli se vyskytl nějaký problém a jak ho vyřešily a také jak jsou s výsledkem své práce spokojeny.
 • Po skončení řízené činnosti nás čeká POBYT VENKU. Na školní zahradě mají děti prostor k volným hrám. Mohou využít zahradní a herní prvky, pískoviště, hračky ze zahradního domečku, koloběžky…. Občas se vydáme i na procházku po okolí školky. Každé pondělí se s batůžky a malou svačinkou vydáváme hned ráno do blízkého lesoparku Cibulka (procházka do lesa a zpět, v lese volné hry dětí a nabídka činnosti).
 • Po dopoledni plném her a aktivit nám vyhládne a tak se vracíme zpět do školky na OBĚD. Vedeme děti k samostatnosti – samy si chystají prostírání, talíř, příbor, pití.Učíme je správně používat a držet lžíci, příbor.
 • Děti, které neodchází po obědě domů, čeká ODPOČINEK. Při odpočinku dětem čteme, výjimečně pustíme audio pohádku. Dle zájmu mohou děti, před četbou učitelky, vyprávět pohádku podle obrázků (leporela s dějovými obrázky pohádek apod.). Následuje klidový odpočinek dětí. Dle přání dětí může odpočinek probíhat i při poslechu relaxační hudby. Děti, které neusnuly, vstávají a vybírají si klidové činnosti ke stolečku.
 • Předškoláci vstávají o chvilku dříve než mladší děti a učitelka s nimi pracuje u stolečku – FRONTÁLNÍ PRÁCE S PŘEDŠKOLÁKY. V rámci frontálních činností předškoláci rozvíjí grafomotoriku, matematické dovednosti, myšlení a řeč, prostorové vnímání, vnímání času, sluchové a zrakové vnímání – vše prostřednictvím her, pracovních listů, práce s didaktickými pomůckami zaměřenými na jednotlivé oblasti rozvoje a dovednosti. HRA NA ŠKOLU – vždy v období před Zápisy do ZŠ, tedy od února do dubna, probíhá práce s předškoláky jednou týdně jako ve škole. Práce je intenzivnější, děti mají své desky s úkoly, starají se o své vlastní pomůcky (pastelky, desky s úkoly) a také dostávají domácí úkoly. Hra na školu končí, stejně jako škola, předáním vysvědčení.
 • Po odpočívání je čas na ODPOLEDNÍ VOLNÉ HRY a ZÁJMOVÉ ČINNOSTI, kdy si děti činnosti samy vybírají. Případně můžeme odpoledne využít k dokončování prací z CA. Zde je také vhodný prostor k individuální práci s dětmi. Za pěkného počasí vyrážíme na školní zahradu, kde mají děti prostor k volným hrám. Mohou využít zahradní a herní prvky, pískoviště, hračky ze zahradního domečku, koloběžky, … . Součástí odpoledních činností jsou kroužky pro přihlášené děti, které zpravidla probíhají od října do dubna.
 • Důležitou součástí celého dne ve školce jsou TŘÍDNÍ PRAVIDLA, na jejichž vytváření se podílí samy děti. Visí na místě dobře viditelném pro děti a většina z nich se nachází v blízkosti ranního kruhu.

Jednou za měsíc přijede k nám do MŠ divadlo s představením pro děti nebo nás čeká nějaký interaktivní vzdělávací či ekologický program. V den divadla děti přicházejí ve slavnostnějším oblečení, aby si kulturní zážitek užily se vším všudy.

Také se vždy těšíme na různé akce pro rodiče s dětmi. Pravidelně pořádáme různé besídky, tvořivé dílny a mnoho dalších.