Ve třídě je zapsáno na tento rok 24 dětí .. Třída je smíšená – heterogenní / 3 – 7let /. Mladší děti nabývají zkušeností na základě pozorování starších a spolupráci s nimi, jedináček se nenásilnou formou učí ohleduplnosti k různým věkovým skupinám.                                                                                                                                        

Našim dětem byla přidělena modrá barva, a tak všichni chodíme do modré pastelky.                        Třída je rozdělena shrnovací stěnou na dvě části – třídu a hernu. Část se stolečky slouží ke stravování, k výtvarným, pracovním a didaktickým činnostem. Herna se stává prostorem ke hraní, cvičení, odpočinku, relaxaci a probíhá zde ranní kruh.

Naše mateřská škola pracuje podle programu – ZAČÍT SPOLU. Děti pracují v centrech aktivit –  ateliér, manipulační hry, knihy a písmena, domácnost, dramatizace, pokusy a objevy, velké kostky, hudba. Na školní zahradě, v zelené pastelce, popř. v lese otevíráme příležitostně centra –   dílnu, voda a písek.                                                                                                                                   

Děti si zde volí samostatně, kde budou pracovat. V průběhu týdne se v centrech střídají.                                            

Naším hlavním cílem je poskytovat dětem odbornou péči s podnětným, hodnotným a obsahově bohatým programem, zaměřeným především na emocionální a citovou výchovu, pozitivní sebepojetí, samostatnost, sebevyjádření, sebehodnocení, rozvoj sebevědomí,     intelektu, řeči a jazyka, vzdělávacích dovedností, poznávání a učení.                                                                         

Od vytváření pozitivních citů dítěte ve vztahu k vlastní osobě se odvíjí i prosociální výchova k jiným dětem a dospělým.                                                                                                               

Děti se učí vzájemně si naslouchat, respektovat se, spolupracovat, projektovat spolu, učí se samostatnosti, připravit si prostředí ke své činnosti pro kterou se rozhodly, činnost dokončit, samy si jí zhodnotit a také po sobě uklidit.                                                                                            

Činnosti jsou organizovány tak, aby zabezpečovaly rovnocenné uspokojování tělesných a duševních potřeb dětí. V tomto režimu jsou respektovány odlišnosti dětí ve stravování, v rekonvalescenci po prodělaných nemocech, děti s nižší potřebou spánku, děti se zvýšenou potřebou pohybu, děti s určitými alergiemi, se zvýšenou potřebou sociálního kontaktu….                 

Každému dítěti se snažíme poskytnout pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje a v kvalitě, která mu vyhovuje. Třída je všem otevřená – na nástěnkách v šatně podáváme rodičům pravidelně informace o tom, co se učíme, o společných prožitcích, o čem si povídáme, co plánujeme……..podrobné informace mohou rodiče získávat z našich webových stránek.

     Aby nám bylo ve školce dobře, tak si hned na začátku roku postupně, společně s dětmi vytváříme pravidla, hrajeme sociální hry, zkoušíme modelové situace. Pravidla si děti kreslí a poté vystaví na viditelné místo, abychom si je v průběhu celého roku mohly připomínat.  / chováme se k sobě hezky, pomáháme si, nasloucháme si, chodíme pomalu, půjčujeme si hračky……./                

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku s ohledem na kvalitu ovzduší a přírodní podmínky.  Pobyt venku trávíme převážně v přírodním prostředí v přilehlém lesoparku Cibulka, kde mají děti dostatek možností k pohybu, hře, pozorování, poznávání nového a na školní zahradě, kde máme zabudované zahradní prvky,  pískoviště, domeček. K dispozici jsou odstrkovadla, koloběžky a tabule na kreslení.  V době letních měsíců mlhoviště.                                                                                                                                                                                                          Po obědě všechny děti odpočívají, mladší většinou usínají při pohádce. Odpočinek, stejně tak jako všechny činnosti v průběhu celého dne, je přizpůsoben indiv.zvláštnostem, potřebám, možnostem a přání dětí a tak pokud neusnou, vstávají dříve a tuto dobu využívají k indiv.práci, hře, předškoláci popř.k předškolní přípravě.  

Scházíme se v 7.00 hod. v jedné třídě, kde si děti vybírají spontánně hru podle svých zájmů a potřeb. V 8.00 hod. se rozcházejí do svých tříd, kde ve hře pokračují, vedou indiv.rozhovory a indiv.práci s učitelkou, společně uklízí hračky, cvičí. Po svačině probíhá ranní kruh, ve kterém si povídáme o zážitcích, pocitech, seznamujeme se s něčím novým, učíme se básničky, ukazujeme si písmenka……, poté se rozcházíme do center. Po úklidu a hodnocení následuje pobyt venku. Vracíme se na oběd, při kterém vedeme děti k tomu, aby se samy obsluhovaly –       prostírání, talířek, skleničku s pitím, příbory, – pro druhé jídlo si chodí samy / na svačinu  si připraví talířek + jídlo, pití. Množství polévky a druhého jídla si dítě určuje samo.

Pitný režim je zajištěn po celý den, na zahradě je zabudované pítko.                                                     

Každé pondělí máme pravidelně plánované celé dopoledne VENKU. Děti si nosí batůžky s malou svačinkou a pitíčkem a odcházíme „ na výlet „ – plánujeme činnosti k týdennímu tématu, hodně pohybu, poznávání nového, zpíváme, učíme se básničky, tvoříme z přírodního materiálu…..              Úterý, středa, čtvrtek jsou vždy CENTRA AKTIVIT na dané téma týdne.                                                 

Pátky jsou vyčleněné na VELKÝ POHYB – cvičení s náčiním, cvičení na nářadí, hudebně pohybové činnosti a střídavě FIGURKOVOU ŠKOLIČKU ve které si děti procvičují především logické myšlení, ale i rozvoj řeči, početní představy, orientaci v prostoru i na ploše, paměť, pravolevou orientaci………                                                    

Tento den věnujeme také např.příležitostně i divadlům, projektům – princeznovský den, čarování…..  

Během roku plánujeme spoustu aktivit pro děti, některé společně i s rodiči : divadla, jízda na koních, mikulášská nadílka, čertování, přírodní dílny….. / viz akce školky /

Kroužky pro tento rok – angličtina a přírodní dílny.

 

MOTTO :

„ Děti potřebují dělat chyby, aby se naučily znát rozdíl mezi dobrým a špatným. Perfekcionalismus děti mrzačí na duši. Jestliže musí vše dělat jen dobře, nikdy se nenaučí riskovat a zkoumat. Experimentovat potřebují, aby dospěly a naučily se hodnotit své síly a zdroje. Zvědavostí a touhou jsou utkány sny vize. 

                                                                                                          Lea PAULÍNOVÁ