Elektronická evidence přihlášek :

https://zapisdoms-praha5.praha.eu/

Z Á P I S 2024/2025

Beníškové 988/3,
OP Naskové 1214/5,
OP Nepomucká 1253/5

Zápis je určen i k podání přihlášek podle §2 odst. 5 zák. 67/2022 Sb. v platném znění – pro děti s pobytem dočasné ochrany. V rámci Zápisu do naší MŠ stačí jen jedna přihláška.

Zápis na nový školní rok 2024/ 2025 je stanoven na:
Osobně2. května 2024 od 8:30 – 12:00,  13:00 – 17:00
                 3. května 2024 od 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:30

Vyplněné dokumenty odevzdávejte v kanceláři v  OP Naskové 1214/5 .

Přihlášku je možné zaslat poštou (datum podání 2.5. nebo 3.5.2024) a také datovou schránkou – datum odeslání 2. nebo 3. května 2024. Zaslání z datové schránky upřednostňujeme.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na 15.5. 2024 od 9:30 do 11:30 v kanceláři ředitelky v Beníškové 988/3.

Do Žádosti o přijetí je možné poznamenat prioritu pracoviště (Beníškové, Op Naskové, OP Nepomucká), kam by dítě mělo být umístěno. Konečné rozhodnutí o rozdělení dětí do jednotlivých budov učiní ředitelka školy. 

Žádost o přijetí si vygenerujete a vyplníte elektronicky na webových stránkách zápisu:
https://zapisdoms-praha5.praha.eu/ v termínu 1. 4. 2024 – 3. 5. 2024.

S sebou k zápisu prosím přinesete:
– občanský průkaz dítěte nebo doklad z evidence obyvatel o trvalém bydlišti dítěte na Praze 5
– Váš občanský průkaz totožnosti
– vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání – všechny její části
– rodný list dítěte a kartičku pojištění dítěte
– Kopii doporučení SPC, pokud se jedná o dítě se SVP a bylo vyšetřeno ve speciálním školském poradenském zařízení

Základní kritéria pro přijetí:

  • trvalý pobyt dítěte (spádový obvod Praha 5) – nutno doložit občanským průkazem dítěte nebo výpisem z evidence obyvatelstva.
  •  věk dítěte – od pěti let věku je povinná předškolní docházka, děti mladší třech let věku budou přijímány pouze v případě volné kapacity školy.
  •  sourozenec

    Další informace:
    Kritéria pro přijímání dětí-24-25