Příspěvková organizace Mateřská škola „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře, Beníškové 988

Koncepce školy

Začít spolu a „CESTUJEME PO ČESKU“

Program Začít spolu a jeho principy

Všechny třídy naší školy pracují podle vzdělávacího programu Začít spolu, který je součástí mezinárodní vzdělávací sítě ČR a je se souhlasem MŠMT realizován od r. 1994. Klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Je v naprostém souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV).

Již v MŠ se úspěšně pracuje se sebehodnocením dětí (prostřednictvím portfolií a vlastních řízených aktivit, např. ranní kruh, hodnotící kruh, aj), což posiluje jejich pozitivní motivaci k aktivnímu a samostatnému učení. 

Veliká pozornost se věnuje rozvíjení jazykových kompetencí a čtenářské gramotnosti (rozvoj kritického myšlení). Pracujeme v centrech aktivit (např. Knihy a písmena, Ateliér, Domácnost, Pokusy a objevy), ve kterých zařazujeme činnosti, které odpovídají věku, schopnostem a dovednostem dětí (naše třídy jsou věkově heterogenní). Tato organizační, forma práce zajišťuje prožitkové a kooperační učení, skupinové a individuální formy práce.

Jedním ze základních předpokladů pro naplňování všech uvedených principů je svobodná volba dítěte a s ní spojená odpovědnost za vlastní učení a charakter vztahu mezi učitelem a dítětem, který je dítěti partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě poznávání.

Charakteristika Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání (ŠVP PV)

 „CESTUJEME PO ČESKU“

V našem ŠVP školy se odráží náš přístup k otevřenosti, komunikaci a spolupráci na všech úrovních vztahů. Interakce při cestě za prožitky a poznávání se promítá do obsahu vzdělávacího programu. Slouží pedagogům jako návod a kontrola při utváření třídního vzdělávacího programu (TVP). Oba jsou vzájemně propojené vzdělávacím obsahem (integrovanými bloky) a podmínkami vzdělávání, které nám zároveň slouží jako ukazatele při evaluaci. Snažíme se plnit program vyváženě a zasáhnout co nejširší spektrum rozvoje osobnosti dítěte. Vše je založeno na prožitkovém učení. Snahou je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k získání vlastní identity, sebedůvěry, samostatnosti, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu k chápání jeho okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení. Učit jej žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy společenského chování.

K „CESTOVÁNÍ PO ČESKU“ využijeme velkou barevnou puzzle mapu, hračky, stavebnice, obrázkové encyklopedie, interaktivní tabule, vzdělávací programy, atd.  Za poznáváním našich tradic, zvyků (budeme zpívat a hrát na hudební nástroje, hrát divadlo), umění, kulturou a přírodou vycestujeme kamkoliv, nezapomeneme poznávat kulinářské umění české kuchyně, řemesla a povolání (za využití polytechnických her a dílen). Vše budeme s dětmi společně plánovat, radovat se a též naslouchat druhým.  

Průběh dne:

Při spontánních i řízených činnostech děti a pedagogové společně hledají řešení, odpověď, projektují, zkoumají a především si hrají. Jakákoliv činnost je pro děti hrou.

Při všech činnostech během dne vytváříme předpoklady zájmu o učení. Prožitkem se snažíme maximálně podporovat individuální rozvoj každého dítěte. Snažíme se maximálně respektovat potřeby dětí v závislosti na prostředí, ve kterém se pohybují (vytváříme inkluzivní podmínky), jejich zájem, věk, aktivitu, zkušenosti a jejich spontánnost. Každé dítě má možnost pracovat podle svých individuálních možností a schopností, tak, aby mohlo splnit záměr v rámci svého osobního maxima. Snažíme se v dětech rozvíjet citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost k potřebám k druhým, zdvořilost, vzájemnou pomoc a angažovanost, vytvářet vzájemnou důvěru. Děti vedeme tak, aby samy sebe vnímaly jako plnohodnotné a schopné jedince, kteří jsou okolím uznávané a přijímané. Napomáháme jim najít odvahu ukázat, co všechno už samy umí, zvládnou a dokážou.

S dětmi vytváříme společná pravidla soužití. Učíme se vyjadřovat vlastní názory a city, přemýšlet, hledat příčiny, objevovat základní hodnoty lidského života.

Doufáme, že k našemu „CESTOVÁNÍ PO ČESKU“ se přidají i rodiče dětí a budeme všechny radosti sdílet společně.

Za celý tým MŠ „Slunéčko“,  MgA. Petra Solarová Prylová, ředitelka školy