Za češtinou s Beruškou!

Klub Beruška- program jazykové podpory pro děti s odlišným mateřským jazykem 

 • Našim cílem je, aby si děti vytvořily k češtině pozitivní vztah
 • Pravidelná setkání 1x týdně , v průběhu běžného programu ve školce (bez účasti rodičů)
 • Náročnost přizpůsobena věku a jazykové zdatnosti dětí
 • Výuková metoda, vhodná pro všechny národnosti
 • Dostatek času na osvojení si probírané látky
 • Výuka hrou s pomocí názorných pomůcek, reálných předmětů, obrázků, písní- zážitková metoda výuky
 • Pravidelné rituály a dodržování jejich pořadí zaručí, že se děti budou bezpečně orientovat v průběhu lekce
 • Pohybové aktivity se dynamicky střídají s prací v kroužku, nebo u stolečku
 • Gramatika-od jednoduchého ke složitému, časté opakování již probraných znalostí
 • Zdarma-rodiče hradí pouze pomůcky (desky s kroužkovou vazbou, pastelky, nůžky, tyčinkové lepidlo, plátěná taška)

Lets strart Czech with Beruška!

Club Beruška – special support program for children with different mother language

 • We want the children to develop a positive relationship with the Czech language
 • Regular meetings will take place once a week, during the regular nursery school schedule (without the parents’ participation)
 • Difficulty will be adapted to the children’s age and language proficiency
 • Suitable teaching method for children of all nationalities
 • Plenty of time to master the subject matter
 • Learning through play with the help of visual aids, real objects, pictures and songs – experiential learning
 • Uniform course of the lessons to ensure the children can easily keep track of the topics
 • Physical activities dynamically alternating with sit-down work and work in groups
 • Grammar – from simple to complex; frequent practice through repetition
 • Free – parents only pay for aids (notebooks, crayons, scissors, stick glue, canvas bag)