“ CESTUJEME PO ČESKU“ 

Za poznáváním našich tradic , zvyků (budeme zpívat a hrát na hudební nástroje, hrát divadlo), umění, kulturou a přírodou vycestujeme komkoliv, nezapomene poznávat kulinářské umění české kuchyně, řemesla a povolání (za využití polytechnických her a dílen). Vše budeme s dětmi plánovat, radovat se a též naslouchat druhým.

Nabídnutými tematickými celky vycházíme z  přirozených potřeb dítěte a ze skutečnosti dítěte a jeho životu blízkých. Podporujeme tělesnou zdatnost, fyzickou a psychickou pohodu dítěte, rozvíjíme pohybové dovednosti. Pomáháme mu chápat okolní svět, rozumět jeho dění a orientovat se v něm. Naším záměrem je založit u dítěte povědomí o vlastní sounáležitosti s okolním světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi. Vytvořit si kladný vztah a úctu k životu.

Hudbou, divadlem, výstavami poznáváme oblast umění a kultury. Na přístupných jevech i prostřednictvím pohádky dětem odkrýváme vztahy mezi lidmi, učíme je vyjadřovat vlastní názory a city, přemýšlet, hledat příčiny, objevovat základní hodnoty lidského života

Vedeme děti k vlastnímu poznání, k projevování zájmu o radost z učení, omezujeme předkládání hotových poznatků. Vše je založeno na citlivém, emotivně zabarveném procesu poznávání. Klademe důraz na to, aby každé dítě mělo možnost získávat informace formou, která mu je nejbližší, prožívat proces i výsledky vlastní tvorby. Podporujeme je v samostatnosti, ve vyjadřování vlastního mínění a postojů. Rozvíjíme hodnotící vztahy k vlastní osobě i k druhým, vytváříme zdravé sebevědomí. Každé dítě v naší mateřské škole má možnost vlastního výběru: z činností, které jsou mu nabízeny. Možnost výběru mají  i v jídle.

Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu, ať byly úspěšné či ne, respektujeme jejich individuální možnosti, aby mohly splnit záměr v rámci svého osobního maxima. Jednáme přirozeně a citlivě tak, aby se cítily spokojeně a v bezpečí. Vytváříme vzájemnou důvěru. Učíme děti věřit ve vlastní schopnosti. Vedeme je tak, aby samy sebe vnímaly jako plnohodnotné jedince, uměly si vybrat, rozhodnout se, vzájemně se respektovaly. Vyhýbáme se soutěžení. S dětmi vytváříme společná pravidla soužití.