Zápis není určen k podání přihlášek podle §2 odst. 5 zák. 67/2022 Sb. v platném znění – pro děti s pobytem dočasné ochrany – pro ty je určeno datum 12.6.2023 – podrobnosti budou uvedeny později.

Eletronické vyplňování přihlášek:

https://zapisdoms-praha5.praha.eu/ – stačí jen jedna přihláška pro celou organizaci. Od 1.4. 2023 do 3.5. 2023. Datum vyplnění přihlášky není rozhodující.

Podání přihlášek:

Zápis se bude realizovat ve spolupráci se zřizovatelem, tj. s MČ Praha 5. Na jeho stránkách najdete odkaz pro vyplnění a registraci elektronických přihlášek. Vyplňování přihlášek bude probíhat v měsíci duben. Osobní předání přihlášek do naší mateřské školy se bude konat 2. května ( 8:30 – 11:30, 12:30 – 17:00) a 3. května ( 8:30 – 11:30, 12:30 – 16:30) v OP Naskové. Prosíme, využijte reservační systém v elektonické aplikaci. Pro naši školu stačí jen jedna přihláška!!!  Při osobním předání přihlášky budete mít možnost upřesnit své priority v umístění vašeho dítěte v rámci jednotlivých našich budov. V případě naplnění kapacit v jednotlivých budovách rozhoduje o dalším rozdělení dětí  ředitelka školy.  

Nahlédnutí do spisu:

15.5. 2023, v ředitelně školy

Kritéria k přijetí dítěte:

  1. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
  2. Trvalý pobyt dítěte je v obvodu MČ Praha 5
  3. Děti, které do 31.8.2023 dovrší 4 roky (do naplnění kapacity školy)
  4. Děti, které do 31.8.2023 dovrší 3 roky (do naplnění kapacity školy)
  5. Děti, které budou k 31.8.2023 mladší než 3 roky, avšak nejméně 2 leté – pouze v případě volné kapacity MŠ.
  6. Děti z jiným městských částí
  7. Všechny děti jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení pro zdejší mateřskou školu a v souladu s podmínkami OPVVV.

Věk dítěte: Pro stanovení pořadí je rozhodující datum narození dítěte.

Trvalý pobyt dítěte: Kritérium bude muset být doloženo občanským průkazem dítěte nebo originálem potvrzení z evidence obyvatelstva, případně dá zák. zástupce souhlas se zjištěním této skutečnosti v evidenci obyvatel. Místo trvalého pobytu dítěte se vždy posuzuje ke dni podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu.

Pravidelné očkování a zdravotní způsobilost: Zákonný zástupce doloží doklad o pravidelném zákonném očkování vyplněným Lékařským potvrzením, které je nedílnou součástí Přihlášky k zápisu do MŠ 2023/2024. Zákonný zástupce nesmí zatajit žádnou závažnou zdravotní skutečnost dítěte a to především z důvodu zájmu dítěte a zajištění adekvátní péče a podmínek pro vzdělání a výchovu v naší mateřské škole. 

Závažná individuální situace dítěte: Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže ředitelce MŠ. Situaci dítěte posoudí ředitelka MŠ v rámci správního řízení. Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit. V případě, že Vaše dítě navštěvuje PPP Prahu 5 nebo SPC Praha 5 a již máte doporučení o potřebě podpory Asistenta pedagoga, sdělte tuto skutečnost písemně do přihlášky a písemné doporučení,  vyjádření přineste spolu s přihláškou ke vzdělávání.  

Rozhodnutí o přijetí dítěte:

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. V případě absolutní rovnosti dle kritérií rozhoduje o přijetí na poslední volné místo losování za přítomnosti ředitelky školy, zástupce spolku rodičů, možná je i účast zák. zástupců losovaných.

Oznámení o přijetí:

Vyvěšení seznamu dětí, které byly přijaty na obviklém místě – webové stránky škly, nástěnky venkovní umístění. Seznam nebude jmený, ale budou uvedeny kódy přihlášek, které byly vygenerovány v elektronickém systému zápisu. Seznam bude vyuvěšen nejpozději 1.6. 2023. 

Oznámení o nepřijetí: 

Oznámení o nepřijetí budou zasílána  Českou poštou – doporučeně, vaší datovou schránkou, nebo bude možnost si jej převzít osobně, a to nejpozději od 1.6. 2023