Seznam nově přijatých dětí 2020/2021

Seznam nově přijatých dětí pro školní rok 2020-21

 

Zápis do mateřské školy bude probíhat elektronicky od 6. dubna do 3.května 2020 vyplňováním elekronických žádostí. Sběr žádostí, tj. zápis do naší školy proběhne 4.5. a 5.5. 2020 od 9:00 do 16:30 v hlavní budově v Beníškové 988, 1. patro. Přesné informace o elektronickém zápisu a elektronický formulář přihlášky najdete zde:
https://zapisdoms.praha5.cz/ 

Po dobu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 bude zápis do mateřské školy probíhat takto:

Přihlášku můžete vyplnit sami online, nebo v kanceláři ÚMČ Praha 5 – odbor školství, pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 po telefonické dohodě v dostatečném časovém předstihu:

1.patro č. dv. 115 – O. Zemanová, M. Dočkalová (257000303, 257000188)

1.patro č. dv. 117 – L. Marešová (257000459)

Kritéria pro přijímání dětí do naší školy a sběru dat najdete zde:

Kriteria k zápisu 2020 

Jak bude probíhat sběr žádostí?:

 1. žádost může zákonný zástupce zaslat do školského zařízení datovou schránkou
 2. žádost může zákonný zástupce zaslat e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
 3. poštou
 4. osobním podáním 4. a 5. května  2020 –  prosím, telefonicky nás kontaktujte dopředu před termínem sběru žádostí, ať si můžeme udělat časový harmonogram , aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.  

Co všechno musí doložit zákonný zástupce k žádosti k přijetí dítěte do MŠ ?

a) poštou, e-mailem, datovou schránkou:

 1. jméno a příjmení žadatele (dítěte) – pro doložení rodných listů stačí odeslat jejich prostou kopii (dle Opatření MŠMT ze dne 3.4. 2020, č.j. MSMT-15657/2020-1), nebo ověřenou kopii 
 2. Čestné prohlášení zákonného zástupce k očkování dítěte – zákonný zástupce čestně prohlásí, že jeho dítě bylo řádně očkováno dle očkovacího kalendáře v ČR platného k 1.9. 2019. K tomuto prohlášení doloží kopii očkovacího průkazu dítěte (dle Opatření MŠMT ze dne 3.4. 2020, č.j. MSMT-15657/2020-1).
 3. potvrzení lékaře – v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnoctví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID – 19 nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře (dle Opatření MŠMT ze dne 3.4. 2020 č.j. MSMT -15657/2020-1) 
 4. Dítě nebylo očkováno – v tomto případě musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře dítěte a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 5. Označení správního orgánu -tj. školy, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola)
 6. Podpis osoby, která žádost podává – v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje
 7. Další dokumenty – pokud bylo dítě již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, či jiném zařízení, zákonný zástupce přiloží kopii doporučení.  

Ředitelka si vyhrazuje právo vyžádat od zákonných zástupců originál nebo ověřenou kopii těch dokumentů, o kterých bude mít pochybnosti o jejich pravosti, nebo budou neúplné (dle Opatření MŠMT ze dne 3.4. 2020, č.j. 15657/2020-1).  

b) osobně:

 1. rodný list dítěte – originál, nebo kopii
 2. občanský průkaz rodinného zástupce
 3. Očkovací průkaz dítěte – originál, nebo kopii
 4. další dokumenty – pokud dítě již bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení , či jiném zařízení, zákonný zástupce doloží kopii doporučení.   

Ředitelka si vyhrazuje právo vyžádat si od zákonných zástupců originál nebo ověřenou kopii těch dokumentů, o kterých bude mít pochybnosti o jejich pravosti, nebo budou neúplné (dle Opatření MŠMT ze dne 3.4. 2020, č.j. 15657/2020-1).  

Další informace k zápisu:

Zákonný zástupce

Příloha – Dětský očkovací kalendář pdf

https://www.praha5.cz/skoly-a-skolky-aktualni-informace-nejen-o-zapisech-pro-rodice/

Termíny pro Sběr žádostí – zápis do mateřské školy:

a) Termín pro odeslání žádosti českou poštou, elektronicky či datovou schránkou je nejpozději  4. května  a 5. května

b) Osobní předání žádosti – 4. května a 5. května od 9:00 – 16:00. Sběr žádostí bude probíhat v hlavní budově MŠ „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře v Beníškové 988, 1. patro, ředitelna.  V rámci opatření proti šíření koronavirové infekce bude moci do budovy vstoupit pouze jeden zástupce žadatele o přijetí. Ostatní budou muset čekat v minimálně metrových odstupech před budovou školy. Všichni zúčastnění budou muset zachovávat bezpečnostní nařízení a pravidla aktuální pro dobu sběru žádostí.

Prosím využijte rezervační systém    https://skolkaslunecko.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2020-05

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst 3 zákona 500/2004 Sb. v platném znění a možnost nahlédnout do spisu dle ! 38, odst. 1),3),a 4) zák 500/2004 Sb. správního řádu, v platném znění je stanovena na 13. května 2020 od 8:30 – 11:00. Prosím o telefonickou informaci, že se dostavíte, abychom mohli zajistit bezpečnostní opatření. 

Nejpozději 4. června 2020 bude na vstupních dveřích hlavní budovy naší školy a našich webových stránkách vyvěšen seznam přijatých dětí  – pod číselným označením. Možnost převzít osobně Rozhodnutí o přijetí dítěte bude na zahajovací třídní schůzce. Termín bude upřesněn.