PROVOZ NAŠÍ ŠKOLY VZHLEDEM K  ONEMOCNĚNÍ COVID- 19:

Na základě vydaného manuálu a doporučení MŠMT k 1.9. 2021 jsou závazná pro nás i veřejnost navštěvující naší školu tyto pravidla:

 • Povinnost zakrytých úst a nosu všem osobám vstupujícím do budovy (kromě dětí do 6 let).  Netýká se dětí, které jsou řádně zapsané ke školní docházce v naší škole pro školní rok 2021/22.
 • Proti šíření onemocnění Covid – 19 je potřeba omezit sociální interakci v šatnách a dalších provozních prostorách školy. Proto prosíme, aby se zákonní zástupci dětí zdržovali v prostorách školy co možná nejkratší dobu (vyjma prvních dnů začátku školního roku).
 • U vchodu do budovy je každý povinen použít dezinfekci na ruce a uvnitř budovy zachovávat základní hygienická pravidla čistých rukou.
 • Zaměstnanci školy nosí ústní roušky na základě vlastního rozhodnutí, není jejich nošení povinné (vyjma v době stravování dětí).
 • Zákonný zástupce je povinen sledovat zdravotní stav dítěte, při projevech respiračních onemocnění dítě omluví z docházky po dobu přetrvávání obtíží 
 • Z důvodu  měnících se epidemiologické situace si  vyhrazujeme právo na  změny výše uvedených pravidel.

Kompetence učitelek:

 • Učitelka může každému dítěti změřit teplotu kontaktním teploměrem.
 • Dítěti s projevem respirační choroby učitelka musí změřit teplotu bezkontaktním teploměrem a aktuální stav zaznamenat do Ranního filtru – zákonný zástupce, nebo oprávněná osoba  záznam podepíše.
 • Dítě se zvýšenou teplotou, tj. 37°C a výše nebude přijato k docházce ještě týž den naměření zvýšené teploty , tj. 37°C a vyšší. Zákonný zástupce či oprávněný doprovod musí opustit prostory školy v co nejkratší době. 
 • Při výskytu zvýšené teploty  37°C a vyšší u dítěte během dne pobytu dítěte ve škole, učitelka musí okamžitě kontaktovat zákonného zástupce, který je povinen si své dítě vyzvednou a odvést ze školy v co nejkratší době.  Tato situace bude zaznamenána do Ranního filtru a podepsána zákonným zástupcem dítěte, kterého se zápis bude týkat.

Povinnosti zákonných zástupců:

 • Dítě musí předávat zákonný zástupce. Pokud tak tomu nemůže být, může jej přivádět pouze osoba, která jej smí i vyzvedávat. 
 • Zákonní zástupci, či osoby zmocněné k vyzvedávání dítěte vstupují do budovy pouze v časech k tomu určených.
 • Zákonný zástupce musí být vždy v kontaktu na uvedeném telefonním čísle, které uvedl jako kontakt.
 • Povinnost  vybavit své dítě osobní podepsanou lahví pro dodržování pitného režimu. Za čistotu lahve je zodpovědný rodič (lahev nezůstává ve škole).   
 • Je nutné informovat vedení školy o projevu onemocnění Covid – 19, které by se týkalo bezprostředního ohrožení dětí  a zaměstnanců naší školy. 
 • Pokud bude chtít zákonný zástupce vstoupit do třídy a setrvat delší dobu ve třídě dítěte než je nezbytně nutná musí mít zakrytá ústa a nos – respirátorem, či jiným prostředkem předepsaným MZČR.
 • Hygiena rukou je nezbytná. 

Povinnost vedoucích zaměstnanců:

 • zajistit provoz školy tak, aby byl v souladu s doporučením MŠMT , MZ a KHS a výchovně-vzdělávacím procesem školy.
 • Při výskytu onemocnění Covid – 19 informovat příslušnou KHS a učinit další náležitá opatření.
 • Informace ohledně hygienických pravidel a doporučení poskytovat na obvyklých veřejných místech školy – nástěnky v šatnách, u vchodu tříd, web školy.