PROVOZ NAŠÍ ŠKOLY VZHLEDEM KE COVID- 19

Na základě vydaného manuálu 17.8. 2020 a jeho pozdějších aktualizací k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  (MŠMT) v Praze vydávám tento závazný postup pro organizaci podmínek provozu a vnitřního režimu naší školy MŠ „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře:

Hygienická pravidla po doporučení Ministerstvem zdravotnictví (MZ):

 • U vchodu do budovy je každý povinen použít dezinfekci na ruce a uvnitř budovy zachovávat základní hygienická pravidla čistých rukou.
 • Povinnost zakrytých úst a nosu všem osobám vstupujícím do budovy (kromě dětí do 6 let).  S ohledem na způsob šíření onemocnění Covid – 19 je potřeba omezit sociální interakci v šatnách a dalších provozních prostorách školy. Proto prosíme, aby se zákonní zástupci dětí zdržovali v prostorách školy co možná nejkratší dobu (vyjma prvních dnů začátku školního roku).
 • Zaměstnanci školy nosí ústní roušky na základě vlastního rozhodnutí, není jejich nošení povinné.
 • Děti do 6 let ústní roušky nenosí, není povinné. Přesto každé dítě musí mít v příruční tašce v šatně školy minimálně dvě roušky (jednorázové, nebo textilní) pro okamžité použití, bude-li to nutné. 
 • Pravidla nošení ochrany úst a nosu a míra řádné respirační hygieny jsou v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany zdraví – tzv. Semafor. Proto si z tohoto důvodu vyhrazujeme právo na  změny výše uvedených pravidel.
 • Každý zákonný zástupce se seznámí a podepíše Vnitřní pravidla provozu MŠ od 1.9. 2020.

Vnitřní pravidla provozu MŠ 1.9.20 – pdf

Kompetence učitelek:

 • Učitelka může každému dítěti změřit teplotu kontaktním teploměrem.
 • Dítěti s projevem respirační choroby učitelka musí změřit teplotu bezkontaktním teploměrem a aktuální stav zaznamenat do Ranního filtru – zákonný zástupce, nebo oprávněná osoba  záznam podepíše.
 • Dítě se zvýšenou teplotou, tj. 37°C a výše nebude přijato k docházce ještě týž den naměření zvýšené teploty , tj. 37°C a vyšší. Zákonný zástupce či oprávněný doprovod musí opustit prostory školy v co nejkratší době. 
 • Při výskytu zvýšené teploty  37°C a vyšší u dítěte během dne pobytu dítěte ve škole, učitelka musí okamžitě kontaktovat zákonného zástupce, který je povinen si své dítě vyzvednou a odvést ze školy v co nejkratší době.  Tato situace bude zaznamenána do Ranního filtru a podepsána zákonným zástupcem dítěte, kterého se zápis bude týkat.

Povinnosti zákonných zástupců:

 • Dítě musí předávat zákonný zástupce. Pokud tak tomu nemůže být, může jej přivádět pouze osoba, která jej smí i vyzvedávat. 
 • Zákonní zástupci, či osoby zmocněné k vyzvedávání dítěte vstupují do budovy pouze v časech k tomu určených.
 • Zákonným zástupcům doporučujeme sledovat informace a míru opatření stanovovaných Ministerstvem zdravotnictví KHS v závislosti na tzv. Semaforu a přizpůsobovat tak svou sociální interakci a základní hygienická pravidla v prostorách školy. 
 • Povinnost vybavit své každé dítě, které dochází do naší školy ústními rouškami k okamžitému použití (minimálně dvě, jednorázové nebo textilní).
 • Povinnost  vybavit své dítě osobní podepsanou lahví pro dodržování pitného režimu. Za čistotu lahve je zodpovědný rodič (lahev nezůstává ve škole).   
 • Je nutné informovat vedení školy o projevu onemocnění Covid – 19, které by se týkalo bezprostředního ohrožení dětí  a zaměstnanců naší školy. 
 • Pokud bude chtít zákonný zástupce vstoupit do třídy a setrvat delší dobu ve třídě dítěte než je nezbytně nutná musí mít zakrytá ústa a nos – doporučujeme jednorázovou nebo textilní roušku, či respirátor. Hygiena rukou je nezbytná. 

Povinnost vedoucích zaměstnanců:

 • zajistit provoz školy tak, aby byl v souladu s doporučením MŠMT , MZ a KHS a výchovně-vzdělávacím procesem školy.
 • Při výskytu onemocnění Covid – 19 informovat příslušnou KHS a učinit další náležitá opatření.
 • Sledovat informace a tzv. Semafor.
 • Informace ohledně hygienických pravidel a doporučení poskytovat na obvyklých veřejných místech školy – nástěnky v šatnách, u vchodu tříd, web školy.